Vuokraus ehdot

1

Välineiden vuokrausehdot – PeViKu Studio 10.1.2019
1.Sopijapuolet ja soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan PeViKu Studio (jäljempänä
”Vuokralleantaja”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä, koskien
Vuokralleantajan valo ja video -kuvausvälineistöä (jäljempänä ”Kalusto”). Vuokralleantaja ja
Vuokralleottaja ovat jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet” ja erikseen “Sopijapuoli”.
2. Kaluston vuokraaminen
Vuokralleantaja pidättää oikeudet tuotteiden sisällön muutoksiin. Vuokralleottaja
on velvollinen tarkistamaan tuotteiden sisällön ennen vuokrausta.
Vuokralleantajan luovuttaessa Kaluston Vuokralleottajalle molemmat Sopijapuolet
ovat velvoitettuja tarkastamaan Kaluston sisällön sopimuksen vastaavuuden ja
ulkoisen kunnon mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen
ehkäisemiseksi. Kalusto vuokrataan virheettömänä ja jos siinä on virheitä,
Vuokralleottajan tulee huomauttaa niistä vuokrauksen yhteydessä
Vuokralleantajalle.

2

Ellei muusta ole Sopijapuolten kesken sovittu, vuokra-aika alkaa kello 14-18
välillä sinä päivänä, jolloin Vuokralleantaja on vahvistanut Kaluston olevan
noudettavissa Vuokralleantajan toimipisteestä tai jolloin se sopimuksen mukaan
lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin vuokrattu
Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantaja:n toimipisteeseen. Vuokra-aikaan
luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.
Vuokralleantajalla on Vuokralleottajan noutaessa Kalustoa oikeus tarkistaa
Vuokralleottajan luottotiedot esim. (muttei rajoittuen) Suomen Asiakastieto Oy:n
ylläpitämästä luottotietorekisteristä. Vuokralleantajalla on oikeus kieltäytyä
vuokraamasta Kalustoa, mikäli hänellä perustelluista syistä on syytä epäillä
väärinkäyttöä, tai Vuokralleottajan maksukykyä. Perustelluksi syyksi lasketaan mm.
(muttei rajoittuen) Vuokralleottajan luottohäiriömerkintä, aiemmin varaama mutta
noutamatta jäänyt Kalusto, Kaluston noutotilanteessa osoittama kykenemättömyys
Kaluston asianmukaiseen käyttöön tai Vuokralleottajan alaikäisyys tai
humaltumistila.

3. Kaluston käyttö
Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan Kalustosta yhtä hyvin
kuin huolellinen henkilö huolehtii omistaan sekä noudattamaan käytössä erityistä
huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralleottaja on vastuussa myös muiden
Kalustolle vuokra-aikana aiheuttamasta vahingosta. Vuokralleottaja sitoutuu
käyttämään Kalustoa käyttöohjeiden mukaan (luettavissa pevikustudio.fi sivustolta).
Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään Kalustoa vain sille tarkoitetulla
asianmukaisella tavalla.
Vuokralleottaja sitoutuu olemaan vastuussa Kalustosta myös muiden käyttäessä
sitä. Vuokralleottaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä
sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa Kaluston luovuttaa.
Vuokralleottaja sitoutuu pitämään huolta siitä että vuokrattu Kalusto on jatkuvan
valvonnan alla. Kalustoa ei saa jättää lukittuunkaan autoon ilman valvontaa.
Kalusto vuokrataan käytettäväksi Suomessa.

4. Vuokralleottajan vastuu Kalustosta sen vuokra-aikana
Vuokralleottaja on vastuussa Kalustosta vuokra-aikana. Vuokralleottaja vapautuu
vastuusta, jos osoittaa, että vahinkoa ei olisi voitu välttää Vuokralleottajasta
johtumattomasta syystä.
Jos Kalustolle tai Vuokralleantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta
Vuokralleottajan tahallisuudesta, tuottamuksesta tai huolimattomuudesta,
Kaluston käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokralleottaja on muutoin
rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai käyttänyt tuotetta vastoin sen
käyttöohjeessa määriteltyä tapaa, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan
Vuokralleantaja:n vahingon sisältäen mahdolliset selvittelykulut, oikeudelliset
kulut sekä korjaus- tai hankintakulut Kaluston valmistajan määrittelemän ja
kulloinkin voimassa olevan suositushinnan mukaisesti kokonaisuudessaan. Mikäli
Kaluston uusmyynti on lakkautettu, Vuokralleottaja on vahinkotapauksessa
velvollinen korvaamaan Kaluston samankuntoisen käytetyn laitteen hankintahinnan
mukaan.
Mikäli Kaluston korjauskustannukset valmistajan valtuuttamassa merkkihuollossa
ylittävät 60% uushankintahinnasta, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan
Kaluston uudella tuotteella, valmistajan voimassa olevan hinnaston suositushinnan
mukaan.
Kalustoa ei ole Vuokralleantajan toimesta vuokra-aikana vakuutettu.
Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston
asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta.

5. Vuokran maksu
Kaluston vuokra sekä mahdolliset vakuutusmaksut ja muut kulut maksetaan
Kaluston noudon yhteydessä, Vuokralleantajan toimipisteessä. Maksuvälineenä käy
pankkikortti, Luottokunnan myöntämä luottokortti tai käteinen (valuutta: EUR).
Vuokralleottaja antaa Vuokralleantajalle oikeuden veloittaa jälkikäteen mahdollisen
vuokra-ajan pidennyksen tai ylityksen sekä muut vahingot, joista Vuokralleottaja
on vastuussa.
6. Vuokralleantajan velvollisuudet
Vuokralleantaja luovuttaa Kaluston Vuokralleottajalle käyttökuntoisena sovittuna
aikana sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja antaa Kalustoa liikkeestä
noutamaan tulleelle Vuokralleottajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Kaluston
käytöstä, täydentäen ohjeistusta Kaluston valmistajan käyttöoppaalla, joka on luettavissa / ladattavissa www.pevikustudio.fi sivustossa.
Ellei Vuokralleottaja saa Kalustoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi purkaa
sopimuksen, tai vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai -hyvityksen.
Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta Vuokralleottaja ei voi vaatia
Vuokralleantajalta vahingonkorvausta tai hyvitystä välittömistä tai välillisistä
kuluista, joita viivästyminen Vuokralleottajalle on aiheutunut.
7. Vuokralleottajan toimenpiteet virhe-, vahinko-, katoamis- ja
varkaustapauksissa
Vuokralleottajan on välittömästi (mihin tahansa vuorokauden aikaan) ilmoitettava
Vuokralleantaja:lle Kalustossa ilmenneestä virheestä tai Kalustoa kohdanneesta
vahingosta, varkaudesta tai katoamisesta. Ilmoitukseksi lasketaan tekstiviesti tai
puhelu Vuokralleantajan puhelimeen (040)7159500 tai sähköposti osoitteeseen
yhteys@pevikustudio.fi. Vuokralleottajan on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille
epäillystä rikoksesta. Vuokralleantajan on tämän jälkeen ilmoitettava
Vuokralleottajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

KALUSTON VIKA- TAI VAHINKOTAPAUKSISSA VUOKRALLEOTTAJA EI SAA ITSE
RYHTYÄ PUHDISTUS- TAI KORJAUSTOIMENPITEISIIN.
Jos Vuorkalleottaja laiminlyö edellä mainittuja ohjeita hän vastaa Vuokralleantajalle
ja/tai Kalustolle syntyneistä vahingoista.
8. Vuokralleantajan vastuu Kaluston virheestä
Jos Kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, Vuokralleottaja
voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos Kaluston
kunnosta johtuva virhe on olennainen Vuokralleottaja voi vaatia sopimuksen
purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos Vuokralleantaja toimittaa tilalle
korvaavan Kaluston kohtuullisessa ajassa. Viasta tai virheestä aiheutuneesta
vahingosta Vuokralleottaja ei voi vaatia muuta vahingonkorvausta kuin
vuokranalennusta.
9. Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä.
Kalusto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava
Vuokralleantaja:n kanssa.
Vuokra-aika päättyy, kun Kalusto on palautettu Vuokralleantaja:lle tai kun
Vuokralleantaja on saanut Vuokralleottajan ilmoituksen Kaluston palauttamisesta
Vuokralleantaja:n hyväksymään paikkaan edellyttäen, että Kalusto on palautettu
ilmoitettuun paikkaan hyvässä kunnossa.
Jos Kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan
pidentämisestä ole sovittu Vuokralleantaja:n kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Jos
Kalusto on asiasta erikseen sopimatta ja Vuokralleottajan ilmoittamatta yli kaksi
tuntia myöhässä virallisesta palautusajasta (arkisin 10:00-14:00), pidättää
Vuokralleantaja oikeuden periä vuokraa. Lisäksi jokaisesta alkaneesta
ylimääräisestä, varaukseen kuulumattomasta käyttövuorokaudesta Vuokralleantaja
perii kaksinkertaisen vuokrahinnan. Jos Kalustoa Vuokranottajasta johtuvasta
syystä ei voida vuokrata korjausten, selvittelyjen tai muun syyn takia,
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa Kalustosta vastaavalta ajalta.
Jos Kalustoa ei ole palautettu 7 päivän kuluessa alkuperäisen vuokra-ajan
päättymisestä, pidättää Vuokralleantaja itsellään lisäksi oikeuden periä kertyneen
vuokrasumman lisäksi kyseisen, tai vastaavan välineen ohjevähittäishinnan uutena.
Kyseiset summat veloitetaan asiakkaan luottokortilta, mihin Vuokralleottaja antaa
etukäteisen suostumuksen Vuokralleantaja:lle tällä sopimuksella.

5
10. Kaluston palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä
Jos Vuokralleottaja palauttaa Kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä,
vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, ellei Vuokralleantajan kanssa
sovita vuokra-ajan lyhentämisestä.
11. Sopimuksen purkaminen
Vuokralleantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy
ilmi, että Vuokralleottaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokralleottaja
ei Vuokralleantaja:n arvion mukaan kykene käsittelemään Kalustoa
asianmukaisesti.
Vuokralleantajan purkaessa vuokrasopimuksen Vuokralleottaja on velvollinen
palauttamaan Kaluston viivytyksettä Vuokralleantajalle.
12. Sopimusta koskevat riidat
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten (tai
heitä edustavien) kesken. Mikäli erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen
ratkaistavaksi tulee kanne nostaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.